Jak postavit polypropylenový bazén

KTS-AME | Rehabilitační a hotelové bazény

Jak postavit polypropylenový bazén

1. Volba stanoviště

Zvolte si nezastíněnou část pozemku chráněnou před padajícím listím, vzdálenou místům se zvýšeným výskytem hmyzu. Podloží musí být rostlá zemina, nikoliv navážka. Navážené půdy by musely být velice kvalitně zhutněny, aby nedošlo k poškození betonového podkladu.

Při stavbě bazénu musíte zajistit v závislosti na velikosti bazénu stavební ohlášku, případně stavební povolení.

2. Příprava podloží

KTS-AME | Rehabilitační a hotelové bazényVhlubte jámu pro bazén.

Vyhloubená jáma pro bazén bude větší než půdorysný rozměr bazénu:

  • Bazénový skelet bude usazován v celku již svařený – jámu je třeba vyhloubit na všech stranách větší minimálně o 25 cm. To znamená, že skutečný rozměr jámy bude minimálně o 50 cm větší než rozměr bazénového skeletu.
  • Bazénový skelet bude svařen v jámě – v tomto případě musí být vyhlouvená jáma na každé straně větší minimálně o 50 cm. To znamená, že škutečný rozměr jámy bude minimálně o 100 cm větší než rozměr bazénového skeletu.

KTS-AME | Rehabilitační a hotelové bazényHloubku jámy spočítáte, když k předpokládané hloubce zapuštění bazénu do země připočtete sílu podkladní desky. Tuto sílu Vám stanoví stavební odborník podle konkrétní situace na Vašem pozemku. Pokud se dostanete do zóny spodní vody nebo se domníváte, že by se u Vás mohla vysketnout nebo budujete bazén na mokrém či jinak nestabilním pozemku, poraďte se se stavebním odborníkem o možnostech způsobu odvodnění či o dalších nutných stavebních úpravách.

Doporučujeme snížít hladinu podzemní vody pod úroveň základové betonové desky, např. do blízké kanalizace, ven ze svahu apod. Není-li to možné, doporučujeme vybudovat kontrolní šachtu s možností instlalace ponorného čerpadla, jejíž dno bude níž než základová deska, do které se zaústí drenáže vedené po obvodu základové desky.

3. Základová betonová deska

KTS-AME | Rehabilitační a hotelové bazényNa dno jámy se jako základ vytvoří zhutněné štěrkové lože o tloušťce minimálně 15 cm. Na toto lože se zhotoví betonová základová deska vyztužená armovací sítí. Sílu a počet armovacích sítí a sílu betonové desky musí určit stavební odborník. Armování a všechny kovové díly bazénu musejí být uzemněny. Desku je možné podélně spádovat ke dnové výlevce, ovšem s minimálním spádem (max. 1 – 2 cm na celé délce bazénu).

KTS-AME | Rehabilitační a hotelové bazényObvyklá tloušťka podkladního betonu je asi 10 – 15 cm, ale skutečnou sílu základové betonové desky a betonu okolo bazénu musí stanovit statik s ohledem na podloží stanoviště a velikost bazénu.

Nezapomeňte na dnovou výpusť. Vzhledem k její konstrukční výšce je třeba s ní většinou počítat již při realizaci základové betonové desky.

Na podélných stranách podkladového betonu nechte vysunuté armovací dráty pro navázání opěrných bočních stěn. V případě, že se do jámy usazuje celý bazénový skelet, je vhodné provést připevnění armování bočních stěn před usazováním skeletu.

4. Usazení bazénu

KTS-AME | Rehabilitační a hotelové bazényPo zhotovení betonového lože a jeho vyzrání je možné přistoupit k usazení bazénu. Na betonovou desku položte tepelnou izolaci – desky z tvrzeného polystyrénu silné 2 – 5 cm a geotextílii. Na geotextílii se usadí skelet bazénu, který se doveze hotový, nebo se svaří na místě.

S ohledem na stejnobarevnost celého bazénu je vhodné mezi polystyren a stěnu bazénu vložit tmavou fólii. Na tuto fólii se potom připevní z vnější strany tepelná izolace boků bazénu. Tmavá fólie zabrání tomu, aby se při betonování boků bazénu dostala na vnější stranu bazénu cementová kaše. Ta by mohla způsobit tmavé skvrny, viditelné z vnitřní strany bazénu.

5. Osazení a připojení příslušenství bazénu

Připojení skimmeru, vtokových trysek, světel atd. nechte provést odbornou firmu. Případně proveďte zapojení sami podle pokynů jejich pracovníků.

6. Vybudování opěrných stěn

KTS-AME | Rehabilitační a hotelové bazényOpěrné stěny jsou nutné pouze na rovných stranách skeletu bazénu. Obezdění v obloucích není z hlediska statické pevnosti bazénu nezbytné, slouží jako základ pro vybudování ochozu bazénu.

Před začátkem betonování vzepřete podélné rovné stěny bazénu tak, aby nedošlo při sypání betonu k deformaci skeletu a zůstala zachována požadovaná šířka bazénu.

Potom napusťte do bazénu ca 60cm vody a dosypte suchým betonem na výšku 30cm.
Zvyšte vodní hladinu o dalších 30cm vody, opět dosypte 30cm betonu a tímto způsobem pokračujte až k úplnému obezdění.

V případě, že máme namontovaná světla či jiné technologické zařízení, musíme pro ně v pažení zhotovit otvory, odpovídající jejich průměrům.

Beton nepěchujte! Povrch betonu musí být drsný a nehlazený, aby se další vrstvy spojily s předchozími.

V případě částečně zapuštěného bazénu je možné při kompletaci nadzemní části bazénu postupovat následujícím způsobem.

7. Elektroinstalace

Pro napojení elektrických zařízení nutno dodržet příšlušné normy. Zvláštní důraz je kladen na zabudování proudového chrániče s vybavovacím proudem do 0,03 A v rozvodném zařízení, ze kterého je napojeno základní přenostné či doplňkové elektrické vybavení bazénu.

8. Vypuštění bazénu

Pokud je nutné bazén vypustit z důvodů výměny vody a vyčištění, potom pouze na dobu nezbytně nutnou!

V žádném případě nesmí bazén zůstat bez vody v zimě, v době možného zvýšení hladiny spodní vody a v letních vedrech, kdy by se mohly stěny bazénu trvale deformovat.

9. Přezimování

KTS-AME | Rehabilitační a hotelové bazényBazény necháváme přes zimu zásadně naplněné vodou. Vodu upustíme asi 5cm pod sběrač nečistot (skimmer), vtokové trysky uzavřeme, popř. je opatříme zimním uzávěrem, otevřeme ventily na potrubích a povolíme šroubení. Otevřeme také všechny vypouštěcí ventily na čerpadle, chlorátoru, popř. topném tělese atd..

Oddělejte žebřík, ošetřete přezimovací chemikálií a bazén zaplachtujte, nebo jiným způsobem ochraňte bazén před spadem nečistot.

10. Hotový bazén

KTS-AME | Rehabilitační a hotelové bazény